ANNA KARENINA LE COEUR PUR

nar.: / db: 25.4.2022

domácí jméno / call name: Karin, Kačenka

M: CH ColorBulls Hazel

HD A, ED 0, OCD clear, SA 0, patella 0/0
výška / height: 46 cm
předkus / overbite: …. mm
Cystinuria: N / Cy

(potomek MultiCH Biehler Bulls Acujo, HD A, ED 0 x CH ColorBulls Toxic, HD A, ED 0)

O: CH ColorBulls Ingrimm

HD A, ED 0, OCD 0, SA 0, patella 0/0
výška / height: 49 cm
overbite / predkus: plnochrupý / full dentition
Cystinuria: N / N

(potomek CH D VDH ColorBulls Glimmer (HD B, ED 0/0) x Eleanors Sylvester (HD A, ED 0/0))

 

zdraví / healt: 

 

Cystinurie N/Cy

Výstavy / shows:

IMG_5445 IMG_5473 IMG_5506 IMG_5517 IMG_5697 DSC_0021 DSC_0512 IMG_2604 IMG_2838 IMG_2854 IMG_2861 IMG_2871