25.2.2021 vrh Q – 8 týdnů / Q litter – 8 weeks

Vrh Q le Coeur Pur – 8 týdnů

—————————————

Q litter le Coeur Pur – 8 weeks

Quinn Harley le Coeur Pur 

IMG_7251-001 IMG_7255-001IMG_7469-001 IMG_7264-001IMG_7560-001IMG_7884-001IMG_7920-001

Quackenbush Mrs. le Coeur Pur

IMG_7279-001 IMG_7362-001IMG_7300-001IMG_7294-001IMG_7928-001

Quasimodo le Coeur Pur

IMG_7298-001IMG_7316-001IMG_7320-001IMG_7590-001

Quackfaster Emily le Coeur Pur

IMG_7335-001IMG_7460-001IMG_7398-001IMG_7781-001IMG_7838-001IMG_7757-001

Quack O.K. le Coeur Pur 

IMG_7309-001IMG_7833-001IMG_7596-001 IMG_7633-001

Quackerbill Archibald le Coeur Pur

IMG_7692-001IMG_7698-001IMG_7710-001 IMG_7724-001 IMG_7729-001 IMG_7746-001

Qetsiah le Coeur Pur

IMG_7403-001IMG_7433-001IMG_7523-001IMG_7444-001

IMG_7492-001 IMG_7513-001IMG_7261-001  IMG_7529-001 IMG_7548-001    IMG_7642-001 IMG_7651-001     IMG_7828-001     C